PL RU UK CN UA

Studia Licencjackie

Charakterystyka

3 rok / 6 semestry
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

DLACZEGO ZARZĄDZANIE?

W potocznym znaczeniu – zarządzać – znaczy kierować lub administrować.
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

– umiejętność wytyczania celów i ich realizacji,
– umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji.
– umiejętność przekształcenia chaosu w porządek

Niezależnie od tego, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj – lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

Zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

– rozwija sprawność intelektualną oraz osobiste kompetencje
– uczy pracy zespołowej
– umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji
– poszerza horyzonty myślenia
– daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu – zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych
– uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji
– uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania

Charakterystyka

3 rok / 6 semestry
Tryb: stacjonarne, niestacjonarne

DLACZEGO ZARZĄDZANIE?

W potocznym znaczeniu – zarządzać – znaczy kierować lub administrować.
Istnieje wiele definicji pojęcia zarządzanie:

– umiejętność wytyczania celów i ich realizacji,
– umiejętność zarządzania, tj. dysponowania zasobami organizacji.
– umiejętność przekształcenia chaosu w porządek

Niezależnie od tego, która z tych definicji jest lepsza, pełniejsza – czytaj – lepiej oddająca istotę współczesnego znaczenia tego pojęcia, to najważniejszym pozostaje to, że nauka o zarządzaniu to w istocie rzeczy nauka o sprawnym działaniu.

KONTAKT

Dziekanat

601 332 277
licencjat@ulu.edu.pl

Uczelnia Łukaszewski

ul. Hirszfelda 11
02-776 Warszawa

Rekrutacja

Zarządzanie rozumiane jako kierunek studiów:

– rozwija sprawność intelektualną oraz osobiste kompetencje
– uczy pracy zespołowej
– umożliwia planowanie i rozwój kariery z działaniami na rzecz organizacji
– poszerza horyzonty myślenia
– daje możliwość „migracji” do każdego innego zawodu – zarówno z nauk humanistycznych jak i społecznych
– uczy definiowania celów, określania potrzeb i zasobów niezbędnych do ich realizacji
– uczy skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania

SPECJALIZACJE

Stosunki międzynarodowe
Biznes i ekonomia
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Administracja
Zarządzanie przedsiębiorstwem
Cyberbezpieczeństwo
Turystyka i hotelarstwo
Komunikacja
Marketing
Logistyka
Zarządzanie finansami i bankowość

„Być skutecznym – oto właściwe zajęcie dla szefa. Gdziekolwiek dany szef pracuje, w biznesie czy szpitalu, na uniwersytecie czy w armii, oczekuje się odeń, że doprowadzi do zrobienia tego, co należy. A to po prostu oznacza, że oczekuje się odeń skuteczności”.

-Peter F. Drucker

Sylwetka absolwenta

Według Petera F. Druckera, w nowoczesnej organizacji „menedżerem” jest każdy pracownik umysłowy, który z tytułu swojego stanowiska lub wiedzy odpowiada za wkład pracy wpływający fizycznie na zdolność organizacji do osiągnięć. Może tu chodzić o zdolność firmy do stworzenia nowego produktu lub do powiększenia swego udziału w danym rynku.

Kim więc jest manager?

Jest osobą, która:

– posiada zdolność rozumienia organizacji i mechanizmów jej funkcjonowania
– umie wykorzystać zasoby i potencjał organizacji do osiągania wytyczonych celów
– umie i nie boi się podejmować decyzje
– posiada umiejętność zarządzania czasem własnym i członków zespołu
– obserwuje i rozumie procesy społeczne i struktury, w których te procesy zachodzą
– nie boi się zmian, posiada zdolność do ich wprowadzania i zarządzania nimi
– zawsze stara się widzieć całokształt problemów i zagadnień
– potrafi wykorzystać wiedzę o społeczeństwie w skali mikro i makro do budowania aktywności własnej oraz otaczającej ją społeczności
– jest wyposażona w wiedzę i narzędzia niezbędne do dobrego funkcjonowania na rynku pracy
– jest w stanie sprostać wyzwaniom stawianym przez globalizację i ciągłe zmiany rynku pracy

I ROK – SEMESTR I-II

II ROK – SEMESTR III-IV

III ROK – SEMESTR V-VI

Zajęcia obejmują zagadnienia takie jak:

– podstawy zarządzania
– podstawy statystyki
– podstawy przedsiębiorczości
– zarządzanie projektami
– metody badań społecznych i rynkowych
– zachowania organizacyjne
– procesy informacyjne w zarządzaniu
– współczesne teorie ekonomiczne
– podstawy socjologii
– podstawy ekonomii
– podstawy informatyki
– podstawy prawa
– psychologia społeczna
– filozofia i logika

Zajęcia obejmują takie treści kształcenia jak:

– współczesne teorie zarządzania
– finanse (publiczne)
– finanse przedsiębiorstwa
– rachunkowość finansowa
– statystyka
– mikroekonomia
– nauka o organizacji
– bezpieczeństwo publiczne
– marketing
– zarządzanie jakością
– przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Jednym z podstawowych przedmiotów jest Przygotowanie i realizacja projektu badawczego, który jest zmodyfikowaną wersją pisania pracy dyplomowej oraz łączy przyswajaną wiedzę z praktyką.

Zajęcia na trzecim roku skupiają się wybranej wcześniej specjalności.

miejsce na skan dyplomu

Gdzie może pracować manager?

Absolwent kierunku Zarządzanie:

 1. Posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i nauk pokrewnych dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji – przedsiębiorstw, instytucji publicznych i  struktur bezpieczeństwa państwa.
 2.  Posiada umiejętności rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów gospodarowania zasobami ludzkimi, rzeczowymi, finansowymi i  informacjami.
 3.  Jest przygotowany do realizacji podstawowych funkcji zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym, administracyjnym lub bezpieczeństwa publicznego.
 4. Zna i umie wykorzystywać nowoczesne technologie informatyczne.
 5. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2.
 6. Posługuje się językiem specjalistycznym niezbędnym do wykonywania zawodu.

 

Absolwent kierunku Zarządzanie może pracować w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz managera/kierownika

Absolwent kierunku Zarządzanie może pracować w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz managera/kierownika

 • - Administracja Rządowa
 • - Organy Samorządowe
 • - Służby Państwowe
 • - Partia Polityczna
 • - Organizacje Gospodarcze i Społeczne
 • - Struktury Bezpieczeństwa Pańśtwa

Absolwent kierunku Zarządzanie może pracować w charakterze specjalisty organizacji i zarządzania oraz managera/kierownika

 • - Administracja Rządowa
 • - Organy Samorządowe
 • - Służby Państwowe
 • - Partia Polityczna
 • - Organizacje Gospodarcze i Społeczne
 • - Struktury Bezpieczeństwa Pańśtwa

Zapisz się już dziś i uzyskaj świadectwo ukończenia studiów wydane przez Uczelnię Łukaszewski.